Online Bail Form – Creole

Online Bail Form – St. Lucie County Jail

EspanolCreoleEnglish

Fill out the below bail form for St Lucie County Jail and we will begin the bail process. All tasks can be performed online. There is no need to leave your home. We will begin the release at St. Lucie County Jail or any other jail.

ENGLISH


  Premye Non Ou (obligatwa)

  Mwayen Non Ou

  Non Ou (obligatwa)

  Dat Nesans (obligatwa)

  Adrès elektronik Ou (required)

  Nimewo Telefòn Ou (obligatwa)

  Nimewo Sekirite Sosyal Ou

  Adrès Ri Ou

  Vil Ou A

  Eta Ou

  Kòd postal Ou A


  Pwòp KayLwe Kay


  Non Anplwayè W La

  Adrès Patwon W La

  Vil Anplwayè W La

  Eta Patwon W La

  Kòd Postal Anplwayè W La

  Telefòn Anplwayè W La

  Non Akize A (obligatwa)

  Mwayen Non Akize A

  Non Akize A (obligatwa)

  Dat Nesans Akize A

  Sèks Akize A

  Fè yon moun soti nan prizon pa dwe yon zafè chè. Pifò moun pa gen dè milye de dola jis chita alantou. Nan anpil ka, moun yo ale nan yon bondsman kosyon pou kouvri depans sa a. Sèvi ak fòm ki anwo a pou kòmanse fè lyezon ak yon zanmi oswa yon moun ou renmen. Oswa rele nou 24/7.

  Lè ou panse sou yon bondsman kosyon, ou ka panse a Dogg Bounty Hunter la kouri dèyè yon moun nan yon pakin motèl.

  Men, sa a se pa travay la reyèl nan yon bondsman kosyon.

  Kisa k ap pase lè yo arete yon zanmi oswa yon moun ou renmen?
  Apre yon arestasyon, yon jij pral fikse yon kosyon ki apwopriye. Kantite kosyon an depann de yon kantite bagay tankou dosye kriminèl akize a, nati krim oswa krim yo komèt, ak kote akize a rete, pami lòt bagay.

  Kontakte nou nan moman sa a!

  Chak moun konsidere kòm inosan jiskaske yo pwouve koupab. Sa vle di ke teknikman pale, eta a pa ta dwe kapab kenbe yon moun nan prizon anvan yo te ofisyèlman kondane pou yon krim.

  Se konsa, jiska dat tribinal yo, moun ki fè fas ak chaj yo toujou konsidere kòm inosan nan je lalwa, e konsa gen dwa pou libète yo.

  Se la yon kosyonè vin antre. Jij la ka mete kosyon. Lè nou peye kantite lajan kosyon ki afiche a nan non w, zanmi w oswa moun ou renmen an ap gratis jiska dat tribinal yo.

  Kosyon travay kòm yon kalite depo, asire ke zanmi ou oswa moun ou renmen ap parèt jiska dat tribinal yo. Si yo peye kosyon an totalman okòmansman, lè sa a y ap remèt li lè yo fin ranpli egzijans tribinal akize a (mwens frè tribinal la).

  Natirèlman, pa gen anpil moun ki ka jis peye pou gout dè milye de dola sou kosyon.

  Se la nou vini antanke ou bondsman kosyon Fort Pierce.

  Meni ki anba a ofri aksè nan fòm adisyonèl.

  CALL AGENT NOW